1. Krótki przegląd zasad

Wskazówki ogólne

Poniżej opisano, w uproszczony sposób, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy wejdą Państwo na naszą stronę internetową. Danymi osobowymi są wszystkie dane, pozwalające na zidentyfikowanie Państwa. Wyczerpujące informacje na temat ochrony danych osobowych są podane w oświadczeniu o ochronie danych osobowych, zamieszczonym pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych osobowych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych osobowych na niniejszej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych osobowych na niniejszej stronie internetowej jest dokonywane przez administratora strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce strony.

Jak gromadzimy Państwa dane?

Państwa dane są zbierane po pierwsze wskutek tego, że zostają nam przez Państwa przekazane. W tym wypadku może chodzić np. o dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane zostają automatycznie zarejestrowane przez nasze systemy IT po wejściu na stronę. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. nazwa przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego albo czas otwarcia strony). Rejestracja tych danych następuje automatycznie, w momencie wejścia na stronę.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest gromadzona tym celu, aby zapewnić właściwe przygotowanie strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy Państwa postępowania.

Jakie uprawnienia posiadają Państwo w stosunku do swoich danych?

W każdej chwili posiadają Państwo prawo uzyskania nieodpłatnej informacji na temat pochodzenia, odbiorcy i celu gromadzenia Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo zażądać skorygowania, zablokowania albo skasowania tych danych. W tym celu oraz w sprawie innych pytań związanych z tematem ochrony danych osobowych mogą się Państwo w każdej chwili zwrócić pod adres podany w stopce. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia zażalenia w odpowiednim organie nadzorczym.

W określonych okolicznościach mają Państwo poza tym prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Szczegóły na ten temat są podane w oświadczeniu o ochronie danych osobowych, w rozdziale „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

 1. Wskazówki ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych osobowych

Administratorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy je poufnie, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz oświadczeniem o ochronie danych osobowych.

Przy korzystaniu z niniejszej strony internetowej następuje zarejestrowanie różnych danych osobowych. Są to dane pozwalające na identyfikację Państwa. W niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych objaśnia się, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśniamy również, w jaki sposób i do jakich celów dokonujemy tego.

Zwracamy również uwagę na to, że zabezpieczenie transmisji danych w Internecie (np. przy komunikacji mailowej) może wykazywać luki. Pełne zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.

Informacja o jednostce odpowiedzialnej

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych na niniejszej stronie internetowej jest:

PROTEC Konstrukcje Metalowe Sp. z o.o.

ul. Nad Drwiną 10, 30-741 Kraków
Telefon +48 12 650 56 10
Fax +48 12 653 28 44
E-Mail protec@protec-stako.pl

Jednostką odpowiedzialną jest osoba fizyczna albo prawna, która samodzielnie albo wspólnie z innymi decyduje o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej przez Państwa zgody. Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczy przesłać nam informację mailem. Nie wymaga ona zastosowania określonej formy. Odwołanie nie narusza zgodności z prawem procesu przetwarzania danych, który odbywał się do momentu odwołania zgody.

Prawo do zgłaszania sprzeciwu przeciwko zbieraniu danych w szczególnych przypadkach oraz przeciwko marketingowi bezpośredniemu (art. 21 DSGVO) (Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych / RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6, ustęp 1, lit. e albo f DSGVO, mają Państwo w każdej chwili prawo złożyć sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych, wynikający z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania opartego na tych postanowieniach. Podstawa prawna, na której odbywa się przetwarzanie, jest podana w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Jeżeli złożą Państwo sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa, chyba że będziemy mogli wskazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. (sprzeciw wg art. 21, ustęp 1 DSGVO).

Jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, wówczas mają Państwo prawo złożenia w każdej chwili sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych do celów tego rodzaju marketingu bezpośredniego; dotyczy to również profilowania, o ile jest on związany z marketingiem bezpośrednim. Jeżeli złożą Państwo sprzeciw, wówczas Państwa dane osobowe nie będą już używane do celów związanych z marketingiem bezpośrednim (sprzeciw wg art. 21, ustęp 2 DSGVO).

Prawo wnoszenia zażaleń do odpowiedniego organu nadzoru

W przypadku naruszenia postanowień DSGVO zainteresowani posiadają prawo złożenia zażalenia do organu nadzoru, zwłaszcza w państwie członkowskim swojego zwyczajowego pobytu, swojego miejsca pracy albo miejscu domniemanego naruszenia. Prawo do składania zażalenia nie ogranicza innych środków zaskarżenia, administracyjnych albo sądowych.

Prawo do możliwości przekazania danych

Mają Państwo prawo do polecenia wydania Państwu albo stronie trzeciej danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody albo w ramach realizacji umowy, w postaci elektronicznej. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w tym przypadku, gdy będzie to technicznie możliwe.

Certyfikat SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i dla zabezpieczenia transmisji poufnych treści, jak np. zamówień albo zapytań ofertowych, które wysyłają Państwo do nas, jako użytkownika strony, stosujemy na tej stronie kodowanie SSL lub TLS. Połączenie kodowane można rozpoznać po zmianie “http://” w pasku adresowym przeglądarki na https:// i po symbolu kłódki w pasku adresowym przeglądarki.

Gdy aktywowany jest certyfikat SSL lub TLS, przekazywane nam dane nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, blokowanie, kasowanie i korygowanie

W ramach obowiązujących przepisów mają Państwo w każdej chwili prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji o zgromadzonych danych osobowych Państwa, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz o celu przetwarzania danych i ewentualnie prawo do korekty, zablokowania albo skasowania tych danych. W tym celu oraz w sprawie dalszych pytań na temat danych osobowych mogą się Państwo w każdej chwili zwrócić pod adres podany w stopce.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu mogą się Państwo w każdej chwili zwrócić do nas, na adres podany w stopce. Prawo do ograniczenia przetwarzania powstaje w następujących przypadkach:

 • Jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość zapisanych u nas danych osobowych, wówczas z reguły potrzebujemy czasu na sprawdzenie. W okresie przeprowadzania kontroli mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych dokonywało się lub dokonuje niezgodnie z prawem, wówczas zamiast skasowania mogą Państwo domagać się ograniczenia przetwarzania danych.
 • Jeżeli Państwa dane osobowe przestaną już być nam potrzebne, jednak potrzebują ich Państwo do ustalenia, obrony albo dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, zamiast ich skasowania.
 • Jeżeli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21, ustęp 1 DSGVO, wówczas należy zważyć interesy Państwa i nasze. Do czasu ustalenia, czyje interesy są nadrzędne, mają Państwo prawo domagania się ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, wówczas dane te – pomijając zapisywanie – mogą być przetwarzane tylko za Państwa zgodą albo w celu dochodzenia, wykonywania albo obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innych osób fizycznych albo prawnych, albo z powodów ważnego interesu publicznego Unii Europejskiej albo jednego z państw członkowskich.

3. Rejestracja danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe wykorzystują częściowo tzw. cookies. Nie powodują one na Państwa komputere żadnych szkód i nie zawierają wirusów. Cookies służą do uczynienia naszej oferty bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywniejszą i bezpieczniejszą. Cookies są małymi plikami tekstowymi, umieszczanymi w Państwa komputerze i zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę.

Większość ze stosowanych przez nas cookies są to tzw. „cookies sesyjne”. Po zakończeniu Państwa pobytu na naszej stronie ulegają one automatycznemu skasowaniu. Inne cookies pozostają zapisane w Państwa urządzeniu końcowym, aż do ich skasowania. Tego rodzaju cookies umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o zapisywaniu cookies i mogli wyrażać zgodę na stosowanie cookies tylko w indywidualnym przypadku, w określonych przypadkach albo generalnie wykluczyć oraz mogą Państwo aktywować automatyczne kasowanie cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji cookies może ulec pogorszeniu funkcjonalność strony internetowej.

Cookies, konieczne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej albo do zapewnienia określonych, pożądanych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka) są zapisywane na podstawie art. 6, ustęp 1, lit. f DSGVO. Administrator strony internetowej ma uprawniony interes w zapisywaniu cookies, w celu zapewnienia technicznej sprawności i optymalnej funkcjonalności swoich usług. Jeżeli zapisywane są inne cookies (np. do analizy Państwa zachowań w sieci), wówczas zostaną one specjalne potraktowane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Pliki dzienników serwerów

Administrator stron rejestruje i zapisuje automatycznie informacje w tzw. plikach dzienników serwerów, które Państwa przeglądarka przekazuje automatycznie do nas. Dotyczą one:

 • typu i wersji przeglądarki
 • używanego systemu operacyjnego
 • referencyjnego URL
 • nazwy hostu łączącego się komputera
 • czasu rozpoczęcia połączenia
 • adresu IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie danych następuje na podstawie art. 6, ustęp 1, lit. f DSGVO. Administrator strony internetowej ma uprawniony interes we właściwym technicznie wyświetlaniu i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być rejestrowane pliki dzienników serwerów.